EU50: Ár nAmhrán / Our Anthem Logo

Music Scores / Scóir Ceoil

All Available Parts (score order)

Below you will find a listing of instruments with all available parts, and the playing level and music module/function for each. The parts can be mixed and matched between different skill-levels, and where possible try to include all six modules. Ensemble instrumentations include: Band (including percussion complement), String Orchestra, Symphony Orchestra (with timpani, snare drum, bass drum, and cymbals), SATB or SA Chorus with Accompaniment, Trad Ensemble, String Quartet, Percussion Ensemble, and Solo instrument with Accompaniment. Feel free to experiment and find the best mix of instruments that works for your needs.

Available parts
NOTE 1: There is tutti scoring employed throughout the piece to ensure representation of all modules regardless of available instrumentation. With that in mind, between measures 6 and 30 the director may instruct players of particular parts to rest during measures 6 through 29 to add textural variance/interest to the overarching performance.
NOTE 2: Although the Beginner (B) parts can be performed in any configuration (including all six modules) as successfully as the Intermediate (I) and Advanced (A) parts, it is recommended to pair a Melody [M] module from either the Intermediate (I) or Advanced (A) parts when possible.
NOTE 3: The voice parts are intended to be performed with accompaniment (instrumental ensemble or combined [C] part) as either Melody [M] alone, Melody [M] and Counter Melody [CM], or Melody [M], Counter Melody [CM], Harmony [H], and Bass [B]. (For example; Solo or all voices on one part, duet or all voices divided on two parts such as SA, or traditional SATB, respectively)

Gach Cuid Atá ar Fáil (ord scóir)

Anseo thíos gheobhaidh tú liosta de na huirlisí lena bhfuil na míreanna go léir ar fáil, chomh maith leis an leibhéal seinm agus modúl ceoil (feidhm an cheoil) do gach ceann acu. Seo a leanas na leaganacha amach ensemble a mholtar: Banna (comhlánú iomlán cnaguirlisí), Ceolfhoireann Théadach, Ceolfhoireann Shiansach (le tiompán, sreangdhruma, dord- druma, agus ciombail), Séis SATD nó SA le Tionlacan [C], Ensemble Traidisiúnta, Ceathairéad Téadach, Ensemble Cnaguirlisí, agus Aonréad [M] le Tionlacan [C]. Ná bíodh drogall ort triail a bhaint as le teacht ar an meascán uirlisí is fearr a oibríonn do do riachtanais féin.

our anthem available parts Irish text
NÓTA 1: Tá scóráil tutti in úsáid thíos tríd an bpíosa chun a chinntiú go gcuimsítear gach modúl, is cuma má tá an uirlis sin ar fáil nó nach bhfuil. Ag cuimhneamh air sin, idir barraí 6 agus 30 féadfaidh an stiúrthóir a insint do cheoltóirí i gcodanna éagsúla sos a thógáil le linn barraí 6 go 29 chun éagsúlacht théacsach/ ilghnéitheacht a chur leis an léiriú iomlán.
NÓTA 2: Cé gur féidir na codanna Bonnleibhéil (B) a sheinm in aon leagan amach (lena n-áirítear i ngach ceann de na sé mhodúl) chomh maith céanna leis na codanna Idirmheánacha (I) agus Ardleibhéil (A), moltar modúl Séise [S] ó na codanna Idirmheánacha (I) nó Ardleibhéil (A) a chur le chéile nuair is féidir.
NÓTA 3: Tá na codanna gutha ceaptha lena léiriú le tionlacan (ensemble uirlisí nó cuid measctha [M]) mar Shéis [S] aonair, mar Shéis [M] agus Frithshéis [FS], nó mar Shéis [S], Frithshéis [FS], Armóin [A] agus Dord [D]. (Mar shampla, guth aonair nó na guthanna uilig ar chuid amháin, dísréad nó na guthanna uilig roinnte ar dhá chuid amhail SA, nó SATD go traidisiúnta, faoi seach)